Kapsam

Günümüzde hızla artan bilgi ve bilgi kaynakları, bilginin bulunduğu ortam çeşitliliği kütüphanelerin iş ve işlemlerini, kütüphanecilerin/bilgi profesyonellerinin görev tanımlarını; bilgi ve belge yönetimi (BBY) bölümlerinin eğitim programlarını ve bilgi ve belge bilimi alanındaki diğer paydaşlarla olan ilişkileri de etkilemekte ve tüm paydaşların iş birliğinizorunlu hale getirmektedir.

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ve basılı ve elektronik kaynakların maliyetinin artması,buna karşın kütüphane bütçelerinin yetersizliği, personel sayılarının azlığı, kullanıcı sayısının artması gibiiçinde bulunduğumuz toplumsal, ekonomik, teknolojik, bölgesel ve küresel koşullar da kütüphanelerinhizmetlerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu olumsuz koşullar kütüphanelerin koleksiyonlarını geliştirirken (basılı kaynak alımı, elektronik kaynak aboneliği veya sahiplenilmesi) vekullanıcılarının bu kaynaklara erişimini sağlarken;ortalama maliyetin azaltılmasındave daha etkili ve verimli hizmet sunulmasındaiş birliğini gerektirmektedir. Dolayısıyla, iş birliğinin temelinde kullanıcılara daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet verme anlayışı yatmaktadır. Ayrıca, sınırlı kaynakların verimli ve akıllıca kullanılması yaklaşımı ve güçleri birleştirme isteği de iş birliğinin diğer unsurları arasında görülmektedir.

Küresel, teknolojik ve ülkemize özgü gelişmeler BBY bölümlerinin de eğitim programlarını planlarken ve yeni gelişmeler doğrultusunda geliştirirken; ortak, evrensel ve sürdürülebilir bir eğitim programı oluştururken iş birliği önemlidir.

İş birliği konusunda bilgi ve belge bilimi alanındaki bütün paydaşlar arasında fikir birliği olduğu gözlenmesine rağmen; günümüzde etkili şekilde yürütülen iş birliğinden söz etmek mümkün değildir. Bu amaçla ÜNAK2019’da “Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği” temasıyla iş birliği ve kalite konusunda farkındalık yaratmak ve konuyu tüm paydaşların ortak katılımı ile tartışmak hedeflenmiştir.

ÜNAK2019 Sempozyumu’nda sürdürülebilir iş birliği ve kaliteli hizmet çözümlerini üretmek üzere akademisyenlerimizi, meslektaşlarımızı ve tüm paydaşlarımızı katkı sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyumun alt konuları şu şekilde belirlenmiştir:

Basılı ve elektronik kaynakların seçiminde, alınmasında ve kullanılmasında iş birliği: Konsorsiyumlar ve çeşitlendirilmesi, ortak lisanslamalar (elektronik kitaplar), kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi, var olan iş birliklerinin değerlendirilmesi, kütüphaneler arası ödünç verme vb.

Eğitimde iş birliği: BBY bölümlerinin akreditasyonu vebölümler arasında iş birliği vb.

Personel iş birliği: Personel değişimi (ulusal ve uluslararası), yaşam boyu eğitim, hizmet içi eğitimler, uzmanlaşmış ya da uzmanlaşma yolunda ilerleyen kütüphanecilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi vb.

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği: Dernek çalışmaları ve ortak projeler, ortak politikaların geliştirilmesi; kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve üniversitelerle ortak politikaların geliştirilmesi, Ulusal standartlar ile toplu katalog çalışmaları, ulusal otorite dizinleri vb oluşturulması.

SPONSORLAR

Ana Sponsor

Altın Sponsor

Gümüş Sponsorlar

Bronz Sponsorlar